Nya Stadgar 2020

Kallelse till extra föreningsstämma för beslut om Nya stadgar andra läsningen 

 

Datum och tid: onsdag den 3 Juni kl. 18.30 extra stämma 2020-06-03

Var: Grillplatsen 

Dagordning 

  1. Stämmans öppnande 
  1. Godkännande av dagordning 
  1. Val av stämmoordförande 
  1. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
  1. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
  1. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 
  1. Fastställande av röstlängd 
  1. Förslag till nya stadgar för föreningen – andra beslutet 
  1. Stämmans avslutande 

Den medlem som inte kan närvara vid stämman ombedes att lämna fullmakt till en familjemedlem eller annan medlem i föreningen. Detta är viktigt för att uppnå tillräckligt antal röstande på stämman. 

Klicka här för att visa Nya stadgar 2020   

BRF Pyramiden | Uddeholmsgatan 30 | 21450 Malmö facebookbutton