Styrelsen

Maria Kinberg

Ordförande

Telefon kontor: 040-19 19 04

Henrik Frederiksen

Vice ordförande

Mäklarkontakt

Medlemsansökan / Överlåtelser

 

Tomas Palmér

Sekreterare

Gym- och bastuansvarig

Lena Nilsson

Ledamot

Vice sekreterare

Sebastian Pulinski

Ledamot

Gina Grossman

Ledamot

Nyckelansvarig

Trädgård

Föreningslokal

Jan-Anders JernIsacsson

Ledamot

Annette Wiström

Suppleant

Anna Berg

Suppleant

Miljöansvarig

Alicia Söderholm

Suppleant

Skicka mejl till styrelsen här

Frågor om styrelsearbete

Hur fungerar styrelsen?

Som bostadshavare bestämmer du ganska mycket själv men i varje bostadsrättsförening finns det också en styrelse som fattar beslut om frågor som rör den löpande driften i föreningen. Styrelsen i bostadsrättsföreningar består av dina grannar och är inte styrelseproffs.

Hur utses rollerna inom en bostadsrättsföreningsstyrelse?

När det gäller rollfördelningen i styrelsen är det endast ordförandeskapet som är lagreglerat.

Inom styrelsen ska en av ledamöterna vara ordförande. Denne utses inom styrelsen om inte annat föreskrivs i stadgarna eller beslutas av stämman.

Beslut om vilka övriga roller i styrelsen (sekreterare, kassör, studieorganisatör etc.) fattas av styrelsen om inte stadgarna anger annat och fördelningen av dessa roller sker inom styrelsen.

Hur kan jag som boende påverka något i föreningen?

Om du inte är helt nöjd med din boendemiljö (omfattar både inomhus och utomhus) kan du som bostadsrättshavare förbättra den. Är du missnöjd med något eller ser att det finns utrymme för förbättring finns det flera sätt att påverka. Det behöver inte innebära att du måste involvera dig i styrelsearbetet. Det viktiga är att du tar tag i frågan!

Tre sätt att vara med och påverka i en förening

Motionera till föreningsstämman:

 • Kom på en idé.
 • Skriv en motion med problembeskrivning, lösningsförslag och gärna pris.
 • Styrelsen tar upp den på stämman.
 • Motivera dina grannar att rösta igenom förslaget.
 • Föreningsstämman beslutar och idén genomförs.

Vänd dig direkt till styrelsen:

 • Kom på en idé.
 • Vänd dig direkt till styrelsen med problembeskrivning, lösningsförslag och gärna pris.
 • Styrelsen beslutar och genomför.

Starta en arbetsgrupp:

 • Kom på en idé.
 • Vänd dig till styrelsen och erbjud dig att driva frågan. Själv eller i en arbetsgrupp med andra medlemmar.
 • Styrelsen beslutar. Du kan också själv engagera dig i styrelsen om det krävs för att kunna driva frågan.

 

Hur blir jag invald i styrelsen för min bostadsrättsförening som ledamot?

Samtliga förslag från valberedningen ska tas upp till behandling på stämman. Även spontana förslag på ledamöter som kommer upp under stämman ska beaktas när styrelsevalet ska förrättas. När det finns förslag på fler personer än vad det finns styrelseposter måste omröstning ske. Vid personval anses den som fått de flesta rösterna vald. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.

Finns det regler om valberedningen i en bostadsrättsförening?

Det finns inget lagkrav på att en bostadsrättsförening ska ha en valberedning.

Valberedningen väljs av föreningsstämman på ett år i taget. Valberedningen uppgift är att till nästkommande föreningsstämma föreslå valbara och lämpliga kandidater till de förtroendeposter som stämman ska välja.

Medlemmarna i föreningen kan nominera kandidater under hela året. För att underlätta valberedningens arbete bör dock medlemmarna i god tid före stämman fundera över vilka personer man vill ha med i styrelsen och meddela valberedningen.

Vanligtvis kontaktar valberedningen styrelsens ledamöter och fråga om de vill ställa upp för omval. Valberedningen har givetvis också rätt att föreslå andra kandidater än sittande styrelse.

Har en medlem rätt till att ta del av årsmötesprotokollet?

Ja. Protokoll från föreningsstämma ska hållas tillgängligt för medlemmarna inom tre veckor från det att stämman har hållits. Hålla tillgängligt innebär att medlemmen har rätt att läsa igenom protokollet.

Medlem har inte rätt att få kopia av protokollet men föreningen får lämna ut kopia av protokollet om den vill.

Har revisor och suppleant rätt att delta i styrelsemöten?

Revisor kan inte kräva att få delta i styrelsemöten. Endast styrelseledamöter har rätt att delta och kan kräva att få delta på styrelsemöten.

Inte ens icke tjänstgörande suppleanter i styrelsen kan kräva att få delta på styrelsemöten. Många föreningar väljer dock att kalla suppleanterna till styrelsemötena så att de kan hålla sig uppdaterade om vad som sker i föreningen, vilket underlättar om de ska träda in och tjänstgöra. Styrelsen kan dock besluta att revisor, eller annan, får delta på eller delar av styrelsemöte.

Är styrelseprotokollen sekretessbelagda för medlemmarna i bostadsrättsföreningen?

Vid styrelsens sammanträden ska det föras protokoll. Protokollen ska föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt. Protokollnumrering kan ske antingen i löpande följd oavsett år eller också kan ny nummerföljd påbörjas varje år. Styrelseprotokollen är inte offentliga. Varken en medlem av föreningen eller utomstående har rätt att ta del av dem.

Styrelsen bestämmer med iakttagande av sin vårdplikt om spridningen av protokollen. Revisorerna har dock alltid rätt att ta del av protokollen eftersom de ska granska hur styrelsen har skött sig under det gångna verksamhetsåret. Om det är någon särskild fråga som en medlem har begärt besked om kan denne alltid kräva svar från styrelsen under förutsättning att styrelsen med hänsyn till sin tystnadsplikt kan lämna ut uppgiften. Det är dock upp till styrelsen att avgöra hur svaret ska lämnas. Det kan ske genom ett utdrag från ett protokoll som behandlar den aktuella frågan eller genom att styrelsen lämnar ett muntligt eller skriftligt svar.

Även om du som bostadsrättshavare inte har rätt att ta del av protokollen har du naturligtvis rätt att få reda på vad som händer i föreningen. I många föreningar finns det informationsblad som kommer ut några gånger om året, andra har regelbundna informationsmöten. Om ni inte har något sådant i din förening kan du alltid motionera om det till årsstämman. Min uppfattning är att de flesta styrelser blir glada om de boende intresserar sig för föreningen och vill engagera sig i sitt boende.

BRF Pyramiden | Uddeholmsgatan 30 | 21450 Malmö facebookbutton