Kallelse till Årsstämman inklusive dagordning 

Medlemmar i Brf Pyramiden i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. 

Datum: Den 10 maj 2023. 

Tid: 18:00-19:30  

Plats: Föreningslokalen hus32. 

Dagordning 

 1. Öppnande 
 2. Val av stämmoordförande 
 3. Godkännande av dagordningen 
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
 5. Val av två (2) justerare tillika  rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 
 7. Fastställande av röstlängd 
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 
 9. Föredragning av revisorns berättelse  
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
 11. Beslut om resultatdisposition 
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår 
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant 
 16. Val av valberedning 
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende 
 18. Avslutande 

Årsredovisningen för perioden 2022- 01-01– 2022-12-31, kallelsen samt inkomna motioner kommer att delas ut i brevlådorna och läggas upp på föreningens hemsida innan stämman 

Det kommer att bjudas på landgångar, läsk, kaffe och te på stämman 

 Varmt Välkomna!  

/Styrelsen 

 Årsredovisning 2022 hittar Du här

 Motion 1 till stämman 2023

 Motion 2 till stämman 2023