Protokoll

Kallelse till Årsstämman inklusive dagordning

Medlemmar i Brf Pyramiden i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Datum: måndag 20 maj 2024.

Tid: 18:00-19:30

Plats: föreningslokalen hus 32.

 Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Godkännande av dagordningen
4. Anmälan av stämmoordförande och val av protokollförare
5. Val av två (2) justeringspersoner (som även tjänstgör som rösträknare)
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut om arvoden för styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlemmar anmälda ärenden
18. Stämmans avslutande
Årsredovisningen för 2023-01-01 till 2023-12-31, kallelsen samt inkomna motioner kommer att
delas ut i brevlådorna. Informationen kommer också att finnas tillgänglig på föreningens
hemsida.
Det bjuds på fika.
Varmt välkomna! 
/ Styrelsen
Du anmäler dig till årsstämman på föreningens mejl, styrelsen@brfpyramiden.se
Alternativt kan du fylla i anmälan nedan och lämna den på föreningens brevinkast.

Namn:______________________________________________________________
______
Adress:___________________________________________
Lgh.nr.:_________________
Antal personer:__________________